Alliata, Felicia


Data:7 gennaio 1864 Pezzi totali:1

Accademia dei XL: Scat. 1: 1 lettera (7 gennaio 1864)


Palermo

,1880/08/04, Accademia dei XL, Arch.Cannizzaro: ,Scat.:1